Generalforsamling i Holstebro Triathlon Klub 25.1.2016

1. Valg af Dirigent.
Jeppe Holgersen blev valgt.

2. Bestyrelsens beretning. Se særskilt dokument. Fremlagt af formand Martin Arp-Jensen. Ingen indvendinger og betragtedes som godkendt.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forløbne år blev fremlagt af kasserer Hans Jespersen og godkendt.

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år blev ligeledes fremlagt af Hans og godkendt. Kontingent fortsætter uændret i 2016.

5. Behandling af indkomne forslag. Der var ikke indkommet nogle forslag til behandling.

6. Valg af formand – ikke relevant i år.

7. Valg af næstformand. Bestyrelsen foreslog Dorte Olesen som blev enstemmigt valgt.

8. Valg af kasserer. Hans Jespersen modtog genvalg.

9. Valg af sekretær – ikke relevant i år.

10. Valg af ordinært bestyrelsesmedlem – ikke relevant i år.

11. Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen. Jeppe Holgersen (1.suppl.) og Mathias Lauridsen (2.suppl.) modtog genvalg.

12. Valg af revisor og revisorsuppleant. Hugo Sørensen og Michael Skjoldborg modtog begge genvalg.

13. Evt. Martin gjorde opmærksom på at der ikke kunne vedtages forslag, idet disse skulle være indkommet 14 dage før selve generalforsamlingen. Forslag vil derfor blive behandlet i den nye bestyrelse.

a. Stævne. Mette opfordrede til at melde sig som hjælper til vores stævne Kr. Himmelfarts dag. Send mail til Mette.

b. Svømmetræning. Der var enighed om at de nye svømmeregler skal overholdes. Der blev diskuteret hvorvidt banetovene er nødvendige i hele bassinet tirsdag aften. Alle skal hjælpe med tovene og vendeflag uanset om man kommer senere eller går tidligt. Der bliver udfærdiget skilte så det er let at se hvordan baneinddelingen fungerer på samme måde som til søndagstræning.

Der blev gjort opmærksom på at familiemedlemmer ikke kan benytte sig af klubbens baner i bassinet og må i stedet købe almindelig billet til svømmehallen.
Jeppe foreslog at der bliver arrangeret event/oplæg om svømmetræning bl.a. Forskellen ved at svømme program vs. ”tæske baner”.

c. Klubmesterskab. Flere vil gerne beholde klubmesterskabet af sociale årsager. Kunne evt. flyttes et andet tidspunkt på sæsonen.

d. Sponsor. Michael Orsulak foreslog at der bliver lavet en ”sponsorpakke”, så vi har noget konkret at tilbyde vores sponsorer ud over synlighed på klubtøjet. Kunne eksempelvis indeholde startnummer til vores stævne, adgang til træning og events.

e. Nedsættelse af udvalg. Bestyrelsen foreslog igen at der bliver nedsat udvalg som varetager henholdsvis sponsorer og sociale arrangementer.
Thomas Andersen meldte sig som tovholder for arrangementsudvalget.
Martin sender mail ud, så alle medlemmer får mulighed for at melde sig. Begge udvalg nedsættes derfor på et senere tidspunkt.

Der blev herudover foreslået af Mogens Kjeldsen at der nedsættes et årsudvalg som udarbejder en struktureret plan, der giver nye medlemmer bedre overblik over stævner og events.
Lasse foreslog at der oprettes begivenheder på facebook.

f. Fællestræning. Flere tilkendegav at løbetræningen fungerer godt på tværs af niveauer. Giver også gode sociale relationer blandt medlemmerne.
Der blev gjort opmærksom på at det er alle medlemmers ansvar at byde nye medlemmer velkommen og vi er alle klubbens ambassadører.

g. Thor Beach Triathlon. Dennis og Hans opfordrede til at melde sig som hjælper til stævnet 6. august 2016. Der vil blive en kontant aflønning til klubkassen såfremt man melder sig.

h. Dennis fratrådte som næstformand og fik overrakt en gavekurv som tak for en kæmpe indsats i HTK.

February 2017
November 2016
September 2016
June 2016
March 2016
January 2016
November 2015
September 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014