Referat af generalforsamling den 23.1.2017

Generalforsamling i Holstebro Triathlonklub 23. januar 2017 1. Valg af dirigent
Michael Orsulak blev valgt enstemmigt.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Se særskilt dokument. Fremlagt af formand Martin Arp. Ingen indvendinger og beretningen betragtes som godkendt.

3. Forelæggelse af budget for det kommende år og fastsættelse af kontigent. Fremlagt af kasserer Hans Jespersen og godkendt.
Der blev spurgt til hvorfor der ikke gives tilskud til startgebyr til Kona længere. Bestyrelsens tidligere argumenter blev gentaget bla. at man ikke vil tiltrække medlemmer som kun melder sig ind pga. tilskuddet samt at klubbens penge skal bruges på mængden fremfor enkelte atleter.

4. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse. Ligeledes fremlagt af Hans og godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag.
Der er indkommet forslag om ændring af vedtægternes §10 fra formanden:
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og består som minimum af en formand, en næstformand og en kasserer. Til generalforsamlingen kan der vælges yderligere to ordinære bestyrelsesmedlemmer. Disse har stemmeret til bestyrelsen. Til generalforsamlingen vælges 1-2 suppleanter.
Baggrund for forslaget: det er bedre at brede kræfterne ud på opgaver som træning, event, stævneudvalg osv. Det er svært at finde motiverede til bestyrelsen. En bestyrelse på 3 mand er stadig beslutningsdygtig.
Forslaget blev godkendt med stemmerne 10 ud af 18 for forslaget.

6. Valg af formand. Martin Arp modtog genvalg.

9. Valg af sekretær. Rikke Lyhne ønsker ikke genvalg. Lasse Gregersen var ej tilstede men har tilkendegivet at han ønsker at indtræde i bestyrelsen. Den nye bestyrelse tager kontakt til Lasse vedr. posten som sekretær.

10. Valg af ordinært bestyrelsesmedlem. Mette Sørensen ønsker ikke genvalg. Thomas Andersen blev valgt enstemmigt.
Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres arbejde.

11. Valg af 1-2 suppleanter til bestyrelsen. Brian Andersen blev valgt enstemmigt.

12. Valg af revisor og revisorsuppleant. Hugo modtog genvalg.

13. Evt.
Medlemmer af stævneudvalg og aktivitetsudvalg samt evt. sponsorudvalg skal udfindes. Pia Graagaard invilgede i at være tovholder i aktivitetsudvalget og finder 3 andre medlemmer.
Martin gjorde opmærksom på udfordringerne ved at finde sponsorer og brug af klubtøj. Der blev foreslået at skifte tilbage til Fusion fremfor Craft, hvilket bliver drøftet i den nye bestyrelse.

Louise Ljungberg gjorde opmærksom på aftenarrangement med fokus på ernæring den 3. marts.

Dorthe Vølpert påpegede udfordringerne med fordeling på banerne ved svømmetræning.

February 2017
November 2016
September 2016
June 2016
March 2016
January 2016
November 2015
September 2015
March 2015
February 2015
January 2015
December 2014